Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CNTT
Ngày cập nhật 07/11/2019

Với yêu cầu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại năm 2019 và năm 2020 tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, tạo điều kiện tiền đề cho quá trình phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu trở thành một trong những tỉnh thành thuộc nhóm đứng đầu về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT); Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8311/UBND-CT ngày 05/11/2019, yêu cầu tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện chuyển đổi số tập trung vào nhiệm vụ sau:

- Chuẩn hóa CSDL công dân, tổ chức giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, đảm bảo mục tiêu công dân, tổ chức không phải nộp lại các loại hồ sơ, giấy tờ đã được xác thực, số hóa trên hệ thống cổng thông tin dịch vụ công cho các lần giao dịch tiếp theo (dữ liệu điện tử hồ sơ, giấy tờ này phải được định danh để quản lý và gắn liền (liên kết) với định danh cá nhân, tổ chức; đối với mỗi loại hồ sơ, giấy tờ phải được quy định một số thuộc tính cơ bản yêu cầu phải cập nhập khi số hóa để xác thực, định danh được tài liệu; các thuộc tính mở rộng sẽ bổ sung hoàn chỉnh khi có điều kiện hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu).

- Hoàn chỉnh cơ sở, điều kiện pháp lý về chuyển đổi dữ liệu, cập nhật, quản lý, khai thác tài liệu quy hoạch trên nền bản đồ GIS 2D/3D; từ năm 2020 trở đi sẽ xét duyệt, phê duyệt dự án quy hoạch thống nhất trên nền bản đồ GIS.

- Tập trung hoàn thiện quy trình hệ thống, tạo dựng, cập nhật và vận hành khai thác dữ liệu y bạ điện tử, học bạ điện tử, số hóa di tích, di sản.

- Đẩy mạnh sử dụng e-form trong văn bản giao dịch hành chính để đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hành chính; năm 2020 tập trung thực hiện đối với các loại văn bản, mẫu phiếu có yêu cầu pháp lý thấp, mang tính chất chuyển tải thông điệp, thu thập số liệu.

2. Đối với việc phát triển dịch vụ đô thị thông minh:

- Phê duyệt, công bố và tổ chức triển khai khung kiến trúc ICT Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, hoàn thành muộn nhất trong Quý I/2020. Khung kiến trúc ICT phải đưa ra được yêu cầu, nhiệm vụ, danh mục phát triển các hệ thống thông tin, phần mềm trên nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung để phát triển dịch vụ đô thị thông minh trong các ngành, lĩnh vực; quá trình xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin, phần mềm sau khi ban hành  khung kiến trúc ICT không phụ thuộc vào đơn vị cung cấp, mà yêu cầu về tính năng, phù hợp với kiến trúc ICT và các chuẩn tích hợp hệ thống.

- Tập trung hoàn chỉnh cơ chế quản lý, vận hành hệ thống phản ánh hiện trường, mở rộng tương tác người dân và chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền điện tử; triển khai các chế tài xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường, quản lý đô thị, an ninh trật tự xã hội và an toàn giao thông.

- Triển khai tối thiểu 4 – 5 trung tâm điều hành sở ngành …, nhu cầu quản lý cần tập trung trong năm 2019 -2020 (du lịch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, xây dựng).

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử:

- Hoàn thiện hệ thống phần mềm Hồ sơ công việc và Cổng dịch vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp xã theo yêu cầu … liên thông, chia sẻ thống nhất trên toàn tỉnh.

- Hoàn chỉnh khung theo dõi ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch theo yêu cầu, đây là hợp phần quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động điều hành, giám sát của chính quyền các cấp. Hệ thống ý kiến chỉ đạo được thiết kế để theo dõi tổng thể và chi tiết theo tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của UBND tỉnh giao cho các ngành, địa phương; ý kiến chỉ đạo được hình thành trên nguyên tác cập nhật hồ sơ cùng một lần trong quá trình vận hành hồ sơ công việc (việc ban hành ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, báo cáo quá trình thực thi gắn liền với quá trình xử lý thực tế trên hồ sơ quản lý văn bản và điều hành). Việc thực hiện áp dụng ngay trong quá trình ban hành chương trình công tác và xây dựng kế hoạch thực hiện của năm 2020.

- Phân tích, đánh giá và chuẩn hóa tài liệu thiết kế hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của tỉnh: yêu cầu đối với mỗi hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của tỉnh phải có đầy đủ tài liệu thiết kế hệ thống được lưu trữ và cập nhật khi nâng cấp, việc quản trị và phát triển hệ thống đảm bảo không phụ thuộc vào đơn vị thi công. Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc tổ chức quản lý thống nhất tài liệu thiết kế hệ thống của các phần mềm dùng chung của tỉnh.

4. Xây dựng đề án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin:

- Mục tiêu:

+ Mục tiêu chung: vào danh sách 05 tỉnh/thành phố dẫn đầu về công nghiệp công nghệ thông tin;

+ Mục tiêu cụ thể: đến năm 2025 có 10.000 lao động làm việc trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh CNTT (số liệu lao động cụ thể được nghiên cứu, phù hợp với mục tiêu chung nêu trên, đề xuất trong đề án trình phê duyệt).

- Cơ quan chủ trì xây dựng đề án: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm CNTT tỉnh, các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh.

- Phương thức nghiên cứu, xây dựng đề án: nội suy từ mục tiêu, yêu cầu phải đạt được đến năm 2025 để xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng năm về phát triển nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư,…; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, có sản phẩm, thời gian hoàn thành cụ thể.

- Thời gian trình trình phê duyệt Đề án trước 30 tháng 11 năm 2019.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch công tác và báo cáo kết quả theo yêu cầu./. 

Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 159.624
Truy cập hiện tại 6